Criteris Promoció i Titulació ESO

Criteris de promoció a l'ESO (LOMQE)

La decisió sobre la promoció d’un alumne d’un curs a un altre ha de ser adoptada de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne.

Els alumnes promocionaran de curs quan hagin aprovat totes les matèries cursades o tinguin suspeses dues matèries com a màxim (que no siguin matemàtiques i català o matemàtiques i castellà).

Aquestes assignatures pendents s’hauran de recuperar a l’examen extraordinari de setembre o als exàmens extraordinaris de pendents durant el curs següent.

L’alumnat podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim durant l’etapa.

De forma excepcional l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb tres matèries suspeses si es donen conjuntament les condicions següents:

  1. Que dues de les matèries no siguin siguin matemàtiques i català o matemàtiques i castellà.
  2. Que l’equip docent consideri que aquest fet no impedeix a l’alumne/a seguir el curs següent amb èxit, que té expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
  3. Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

Criteris de titulació de l'ESO (LOMQE)

En finalitzar el quart curs els alumnes han de fer una avaluació final individualitzada.

Poden presentar-se a aquesta avaluació els alumnes que hagin aprovat totes les matèries cursades o tinguin suspeses dues matèries com a màxim (que no siguin matemàtiques i català o matemàtiques i castellà).

Els alumnes poden fer l’avaluació final individualitzada per l’opció d’ensenyaments acadèmics o per la d’ensenyaments aplicats, amb independència de l’opció cursada al quart curs de la ESO, o per ambdues opcions en la mateixa convocatòria. L’opció d’ensenyaments acadèmics permet accedir al Batxillerat, i l’opció d’ensenyaments aplicats permet accedir a Formació Professional.

Les matèries de què s’han d’examinar els alumnes són les següents:

Llengua catalana i literaturaMatemàtiques acadèmiques/aplicadesDues matèries troncals de la opció.
Llengua castellana i literaturaAnglès 
Geografia i històriaMatèria específica cursada a qualsevol curs, que no sigui EF, V.Ètics o Religió

Per a obtenir el títol de graduat en ESO és necessari superar l’avaluació final individualitzada i obtenir una qualificació final d’etapa igual o superior a 5 punts sobre 10, calculada amb la segúent ponderació:

  • 70% de la mitjana de ESO
  • 30% de la nota obtinguda en l’avaluació final individualitzada