Recuperació de Pendents

Per recuperar assignatures suspeses de cursos anteriors el centre ha estipulat el següents criteris.

Per assignatures pendents de 1r, 2n i 3r d’ESO es diferencien dos tipus:

 • Assignatures amb continuïtat en els diferents nivells i en els continguts curriculars (Llengua Catalana de 1r i 2n d’ESO, Llengua Castellana de 1r i 2n d’ESO, Matemàtiques, Anglès, Tecnologia, Educació Física, Educació Plàstica).
  • Si l’alumne suspès aprova la 1a i/o 2a avaluació del curs actual recupera l’assignatura pendent.
  • Si l’alumne suspèn les avaluacions 1a i 2a del curs actual han de fer l’examen de recuperació de la convocatòria del mes d’abril.
  • Si l’alumne suspèn la convocatòria de pendents, hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre.
 • Assignatures amb discontinuïtat (Literatura Catalana de 3r ESO, Literatura Castellana de 3r ESO, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Física i Química, Música), els alumnes podran fer un treball per ajudar a la recuperació de la matèria, tot i que igualment hauran de fer l’examen de recuperació a la convocatòria de gener. En els casos que així s’estipuli podran ser avaluats només per treballs. Si suspenen la convocatòria de pendents de gener, hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre.

Per recuperar matèries de 1r Batxillerat:

 • Els continguts es reparteixen en dues convocatòries, al mes de gener i abril.
 • Hi ha matèries, troncals d’opció i específiques, que es recuperem aprovant els continguts del curs actual, és a dir, de 2n de batxillerat (Llatí, Grec, Química).
 • Si suspenen, hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre.
Informació per recuperar les pendents dels diferents departaments:

Recuperació de pendents d’anglès de Batxillerat

A) Per tal de recuperar l’anglès de 1r de Batxillerat, l’alumne s’ha de presentar obligatòriament a DOS PARCIALS:

 • El primer parcial es farà el mes de gener en el qual s’examinarà de Use of EnglishReading and Phonetics.
 • El segon parcial es farà el mes d’abril en el que s’examinarà de WritingListening and Speaking. L’examen de Speaking consistirà en descriure fotos.

B) Si ha suspès els parcials, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de totes les parts (Use of English, Reading, Phonetics, Writing, Listening and Speaking) en un sol examen.

Alumnes d’ESO amb anglès pendent

Els alumnes d’ESO amb anglès pendent poden recuperar l’assignatura de les següents formes:

 1. Aprovant la 1a i la 2a avaluació del curs superior al que tenen suspès.
 2. Aprovant l’examen de pendents de la convocatòria del mes d’abril.
 3. Aprovant l’examen de pendents a la convocatòria del mes de setembre.

L’examen de les convocatòries del mes d’abril i setembre constarà de les parts següents:

 • Use of English (grammar and vocabulary), ReadingWritingListening and Speaking del llibre “English Plus” de l’Editorial Oxford.
 • La part de Speaking a 1r d’ESO consistirà en saber contestar preguntes sobre informació personal.
 • La part de Speaking a 2n d’ESO serà parlar sobre la rutina diària (present simple) i accions que estan passant en aquests moments (present continuous).
 • La part de Speaking de 3r d’ESO serà parlar del passat (contestar preguntes i contar una història en passat).

Pendents d’Història del Món Contemporani de Batxillerat.

Els alumnes amb la matéria pendent s’hauran d’examinar dels continguts dividits en les dues convocatòries de gener i abril. El cap de departament delimitarà als alumnes quins continguts en concret hauran de recuperar-se en la convocatòria de gener i en la convocatòria d’abril. En cas de no aprovar, els alumnes s’hauran d’examinar de tots els continguts en la convocatòria extraordinària de setembre.

Pendents de Geografia i Història a ESO.

Els alumnes amb la Geografia i Història pendent de primer, segon o tercer d’ESO s’examinaran únicament en la convocatòria de gener. Prèviament a la realització de la prova se’ls lliurarà un dossier de feina per preparar l’examen, que s’haurà de lliurar el mateix dia de la prova. En cas de no superar-lo, l’alumne s’haurà d’examinar a la convocatòria extraordinària de setembre.

Els alumnes que tinguin pendents les matemàtiques han de seguir els criteris generals tipificats anteriorment. Per qualsevol dubte adicional es poden posar en contacte amb el Cap de Departament (aramis@iessoller.com).

ESO:

 1. Lectures suspeses: s’ha de llegir un llibre que us proposarà la cap de departament de català i fer un examen durant la 2a convocatòria de pendents (del 3 al 7 d’abril).
 2. Continguts suspesos (gramàtica, ortografia, morfologia, sintaxi):
  1. La recuperació dels continguts dependrà de si aproven la primera i/o la segona avaluació del curs actual.
  2. En cas de no aprovar ni la primera ni la segona avaluació del curs actual, hauràs de presentar-te a l’examen de continguts del curs suspès que es farà durant la 2a convocatòria (del 3 al 7 d’abril).
 3. Literatura de 3r ESO suspesa: hauràs de presentar-te a l’examen de recuperació que es farà durant la 2a convocatòria (del 3 al 7 d’abril).

* En cas de no aprovar durant la 2a convocatòria hauràs de presentar-te a l’examen de setembre.

1r de Batxillerat:

 1. Recuperació de lectures. El alumnes que van suspendre una o més lectures de 1r de batxillerat hauran de recuperar-les mitjançant un examen de cadascuna durant únicament i exclusivament la 1a convocatòria (del 16 al 20 de gener). *En cas de no aprovar hauràs de presentar-te directament a l’examen de setembre.
 2. Recuperació de llengua i/o literatura: El alumnes que tenen suspesa una o ambdues parts, han de presentar-se a l’examen de la part o parts suspeses únicament i exclusivament a la 2a convocatòria (del 3 al 7 d’abril). *En cas de no aprovar hauràs de presentar-te directament a l’examen de setembre.

* Per aprovar s’hauran de superar satisfactòriament totes les proves de les parts suspeses . No obstant això, es calcularà la mitjana amb una nota igual o superior als 4 punts.