Pagaments títols

Si heu acabat un cicle formatiu de formació professional o el batxillerat heu de pagar les taxes a l’Agència Tributària de les Illes Balears (atib) emplenant el formulari corresponent.

Quan hagueu emplenat el formulari per pagar les taxes heu de clicar FINALITZAR. Una vegada fet el pagament online cal tornar per recuperar el rebut (és molt  important aquest pas per guardar el número del model 046).

Una vegada fet el pagament heu de fer arribar el rebut de pagament (model 046) a la Secretaria de l’institut.

Poder accedir directament a l’emplenament dels formulari des d’aquí:

Estan exemptes de pagar les famíles que es trobin en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica especial, risc social, nombroses i monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III. Les persones privades de llibertat, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s’ha d’acreditar documentalment a l’institut.