Fulls de matrícula cicles i FPB

Fulls de  matrícula pel curs 2020-21 corresponents als Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional Bàsica.
Aquests fulls de matrícula s’han de cumplimentar i lliurar, juntament amb el justificant de pagament, a la secretaria del centre els dies 23, 24 i 25 de setembre entre les 08.00h i les 14.00h